Rýchly kontakt: mobil: 0911 333 275 | e-mail: jana.markova@ajatvorenie.sk
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA

Kategórie

 

Obchodné podmienky

Platné od 1.3.2016 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vztahují iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

QM - projekt, s.r.o, Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 36 812 030
IČ DPH : SK2022428155
(ďalej len prevádzkovateľ)

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.ajatvorenie.sk
(ďalej len obchod)
  

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.ajatvorenie.sk.

3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Tovar uverejnený na našich stránkach si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese :  info@ajatvorenie.sk. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť presný názov výrobku, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom. Okrem toho špecifikujte aj želaný spôsob dopravy a platby.

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@ajatvorenie.sk, alebo na telefónnom čísle 0911 333 275, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky.

2. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

3. Všetky prijakté elektronocké objednávky sú považováné za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za zaväzné pre obidve zúčastnené strany.

4. Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.
Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Zároveň však nezodpovedáme za:

·         poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;

·         oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;

·         oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi;

·         prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia                           prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje
Objednaný tovar prevziať a skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.                   Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č.108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi nepoškodený a v pôvodnom balení.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar (nie dobierka) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojných s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa doručenia tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá kupujúcim objednaných položiek.

III. Dodacie podmienka a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím tretieho subjektu (Slovenská pošta, prepravná spoločnosť), alebo tovar dodá vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne Slovenské pošte (resp. prepravnej spoločnosti GLS).

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (cca 5-10 pracovných dní). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená telefonicky , alebo emailom. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.

IV. Kúpna cena možnosti platby

1. Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3. Keďže sme platcami DPH, uvádzame pri tovare ako cenu bez DPH tak aj cenu s DPH v EUR. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

5. Faktúra (daňový doklad) je zasielaná spolu s tovarom. 

6. Kúpna cena je spatná nanejskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, alebo v hotovosti pri osobnom odbere), prípadne v termíne uvedenom na faktúre (platba vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

8. Možnosti platby u prevádzkovateľa - hotovosť v sídle firmy, na dobierku, prevodom na účet.

V. Záruka, reklamácie a doklady

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to zmamená - Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

2. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

3. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu, pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

5. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom tel. čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou - prepravcom nanejskôr následujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

6. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

7. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

VI. Poštovné a balné

1. Cena za poštovné a balné bude zobrazena v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe realizovanej objednávky.

2. Platbu realizujte po obdŕžiani emailu, v ktorom budú včetky potrebné údaje k realizovániu platby (prevodom na účet).

MOŽNOSTI PLATBY - zvolíte si

 • Dobierkou - platí sa pošte, alebo kurierovi pri prevzatí tovaru. 
 • Platbou vopred bankovým prevodom - tovar sa odosiela až po uhradení na účet predávajúceho
 • V hotovosti - osobný odber na adrese predávajúceho    

POŠTOVNÉ

 • Pri dodaní balíka kurierskou službou DPD na dobierku účtuje predávajúci expedičné náklady podľa výšky a hmotnosti objednávky od v sume od 4,00€.
 • Pri inom spôsobe dodania prostredníctvom tretej osoby ( Slovenská pošta) účtuje predávajúci poštovné vo výške skutočných nákladov na dodanie tovaru, najmenej však vo výške 4,50€
 • Pri osobnom prebraní tovaru u predávajúceho po vzájomnej dohode predávajúc účtuje náklady vo výške 0,-€.
 • Pri výške objednávky nad 50,-€ sa dopravné neučtuje.
 • Dodávky do Českej republiky sú možné iba pri platbe vopred na účet, ak je adresa dodania mimo SR, náklady na doručenie predávajúci kupujúcemu oznámi individuálne.

č.ú. pre platby z ČR : ČSOB a.s., 273226830/0300

IBAN : CZ51 0300 0000 0002 7322 6830
BIC KOD: CEKOCZPP

Dodávky do iných krajín sú riešené individuálne s plnou prefakturáciou prepravných nákladov a s platbou celej ceny vopred na vyššie uvedený účet.

DODANIE TOVARU
Tovar posielame poštou (resp. prepravnej spoločnosti GLS)
Tovar je dôkladne zabalený (krabica a pod.).

Ak nie je uvedené inak:

- pri platbe dopredu bankovým prevodom do 7-21 pracovných dní po prijatí Vašej platby.
- pri dobierke do 7-21 dní od prijatia objednávky

- pri osobnom odbere Vám mailom alebo telefonicky oznámime, že tovar si môžete prísť osobne vyzvyhnúť, doba dodania je 3-21 dní

Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch  dlhšia, maximálne však do 30-tich kalendárnych dní. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

Presný deň, kedy bol tovar zaslaný Vám dáme vedieť na Váš email, popr. telefón, uvedený v objednávke ihneď ako bude objednávka vybavená. 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s vznímkou ak je medzi stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaní, elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustaniveniami Obchodného zákoníka a inými súvisiacími právnými predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Tieto obchodné podmienky vstúpili v platnosť 1.3.2016.

Kontaktné údaje :

Kontakt:

Ing. Jana Marková

QM - projekt, s.r.o. (A-JA tvorenie (Atelier JAnka))
Martinčekova 17
821 01 Bratislava

Mobil SK: +421 911 333 275
Mobil CZ: +420 604 924 364
e-mail: info@ajatvorenie.sk

Ochrana osobných údajov

1.    Ochrana osobných údajov

1.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ (miesto dodania tovaru), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

1.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

1.3.  Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

1.4.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.5.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

1.6.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 •  vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 •  opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

1.8.  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

1.9.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.

1.10.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať

 • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

1.11.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

1.12. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

1.13. Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 15 14 060.

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/zverejnenie-stavu-oznameni?ico=36812030&title=®_num=&op=Submit&form_build_id=form-tyEFZtreHzBZaBhPcUGpyAVJMU3VKPVkPOS6-y6jjN8&form_id=statement_is_register_form

1.14. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.